Italia Eventi 24
LinguaIT
Covid, sa situatzione in Sardigna

Mentras s’Istitutu Superiore de Sanidade in s’ùrtimu monitoràgiu decrarat sa Sardigna in arriscu bassu (ma sighit a propassare sa làcana de 50 impestos ònnia 100 mìgia abitantes), in unas cantas biddas de s’Ìsula su virus faghet a tìmere.

Si in Frùmini Majori sa zona ruja l’ant perlongada fintzas a mèrcuris 15 de nadale, in Àllai, in provìntzia de Aristanis, su sìndigu Antonio Pili, cun un’ordinàntzia, at obligadu s’impreu de is maschereddas pro s’amparu de s’aparitzu de respiratzione fintzas in logu abertu, at proibidu sos atropèllios de gente in logu serradu e in logu abertu e at afortigadu sas averiguaduras in contu de su respetu de s’òbligu de su Tzertificadu birde. In prus, at firmadu su servìtziu de trasportu pùblicu comunale pro sas iscolas in su tretu Àllai-Samugheo fintzas a su faghimentu de sas averiguaduras in programma pro su 14 de nadale.

Pistighìngiu fintzas in Biddeputzi in ue, a pustis de sas averiguaduras cun tampone moleculare, su nùmeru de sas persones positivas, pigadas a cunsideru fintzas cuddas iscobertas in sas dies in antis, est de 65, e de custas 40 sunt pitzocheddos/as in edade de iscola e, comente si siat, persones chi traballant in sas iscolas.

In custa situatzione su sìndigu Sandro Porcu at apostivigadu sa firmada de sas fainas didàticas in presèntzia in totu sas iscolas de ònnia òrdine e gradu de su territòriu comunale fintzas a s’11 de nadale.

In fines, in Bosa su nùmeru de sas persones resurtadas positivas a su virus est de 24.

Pro como sas règulas pro custa Pasca de Nadale prevident pagos impèigos, ma totu est a bìere comente at a èssere su livellu de is impestos e s’isparghidura de sa Covid-19. Abarrant in vigèntzia totu sos inditos noos in contu de s’impreu de su Tzertificadu birde afortigadu e de su Tzertificadu birde normale. Ammentamus chi custu ùrtimu documentu, a su mancus fintzas a su 15 de ghennàrgiu, est s’ùnicu chi faghet a l’otènnere cun unu tampone negativu.

A.I.G.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art22

Redazione SardegnaEventi24.it

Redazione SardegnaEventi24.it

2312 eventi pubblicati

786 notizie pubblicate

0 aziende pubblicate

# Altre Notizie

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Google+
  • Youtube
  • Feed

TERRA DE PUNT SRL P.IVA 03794090922

Numero REA: 298042 - Iscrizione ROC: n. 32207

SARDEGNAEVENTI24 è una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Sassari n. 1/2018

Sede Legale: Via Anglona 7, 09121 Cagliari

Sede Operativa: Viale Trento 15, 09123 Cagliari

X
en Englishfr Françaisde Deutschit Italianopt Portuguêses Español