Italia Eventi 24
LinguaIT
SU CONTU DE SANDAHLIA

Essit su de duos volùmenes de su progetu literàriu “Su contu de Sandahlia” iscritu dae Stefano Piroddi e publicadu dae “La città degli Dei”. Su sutzessu mannu (de pùblicu e de crìtica) chi est otenende su progetu si cumprendet a manera discansosa: aberit una ventana ammajadora cara a un’època (s’era pre-cristiana) e a unu pòpulu (cussu sardu antigu) in ue si fiat agatadu s’echilìbriu giustu intra de òmine, natura e cosmo.

In una situatzione che a cussa, sa de sa fèmina fiat una figura tzentrale, pro ite ca fiat sa rapresentatzione in vida de su printzìpiu feminile de su cosmo, est a nàrrere cussu ammisturu intra de immaginatzione, machìmene criadore, maia e ispiritualidade mìstica chi impreniat ònnia chistione de su mundu e ònnia momentu de sa vida e chi permitiat s’allogamentu de s’armonia.

Sa gherra cun Roma, chi espressaiat una visione imperiale burocràtica e aparigiadora a beru, non si fiat pòdida evitare: fiat durada sèculos e sèculos e si fiant contadas ùndighi batallas mannas, ma is Sardos, a s’agabbu, fiant resurtados s’ùnicu pòpulu de su Mediterràneu chi non l’aiant nen bintu in sa carrera militare nen sutamìtidu in sa carrera culturale. Custa gherra ispantosa intra de tzivilidades (sa prus manna de su mundu antigu) est sa protagonista bera de su Contu de Sandahlia, in ue torrant a bìvere sas fainas de fèminas e òmines animados dae una visione poètica de sa vida, capatzos de furriare sa vida issoro a òpera de arte.

Su contu si preparat pro s’internatzionalizatzione, cun sa bortadura in inglesu de su primu libru de sa trilogia “Sandahlia- Sas duas caras de s’ànima”.

Su progetu “Sandahlia” pertocat fintzas su setore de s’illustratzione cun sa Graphic Novel “Unu baddu de amore e morte”, e previdet, in prus, àteros isvilupos in su campu de su teatru e de su tzìnema, contivigiados dae sa sotziedade de produsimentu tzinematogràficu e artìsticu ARMENI G.E.S. Productions.

a.i.g.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art22

Redazione SardegnaEventi24.it

Redazione SardegnaEventi24.it

2312 eventi pubblicati

786 notizie pubblicate

0 aziende pubblicate

# Altre Notizie

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Google+
  • Youtube
  • Feed

TERRA DE PUNT SRL P.IVA 03794090922

Numero REA: 298042 - Iscrizione ROC: n. 32207

SARDEGNAEVENTI24 è una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Sassari n. 1/2018

Sede Legale: Via Anglona 7, 09121 Cagliari

Sede Operativa: Viale Trento 15, 09123 Cagliari

X
en Englishfr Françaisde Deutschit Italianopt Portuguêses Español